KÖZZÉTÉTEL KIVÁLÁSRÓL

A Graphisoft Park Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1037 Budapest, Záhony utca 7., cg: 01-09-865266, statisztikai számjel: 13630621-7020-113-01, adószám: 13630621-2-41) (a továbbiakban: társaság) az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szól 2013. évi CLXXVI. törvény 19. § (1) bekezdésének megfelelően közzéteszi, hogy 2016. augusztus 12-én kelt határozatával elhatározta a társaságból kiválással két új társaság létrehozását.

A kiválás módja: a Ptk. 3:45. §-ban meghatározott kiválás.

Az jogelőd gazdasági társaság főbb adatai:
Cégneve: Graphisoft Park Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
Cégjegyzékszáma: 01-09-865266
Székhelye: 1031 Budapest, Záhony utca 7.
Cégformája: korlátolt felelősségű társaság.
Rövidített neve: Graphisoft Park Kft.
Jegyzett tőkéje: 1.846.108 EUR.
A kiválás cégbíróság általi bejegyzésével hatályosan a társaság változatlan társasági formában működik tovább, melynek adatai:
Cégneve: Graphisoft Park Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
Cégjegyzékszáma: 01-09-865266
Székhelye: 1031 Budapest, Záhony utca 7.
Cégformája: korlátolt felelősségű társaság.
Rövidített neve: Graphisoft Park Kft.
Jegyzett tőkéje: 1.846.108 EUR.
Főtevékenysége (TEÁOR '08): 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése.
A kiválásra tekintettel módosított alapszabály elfogadásának napja: nem kerül rá sor

Az ügyvezetők: Kocsány János (anyja neve: Zsupos Eszter, születési hely és idő: Hajdúszoboszló, 1960.06.29., lakcím: 1031 Budapest, Almási Balogh Lóránd utca 1. D épület), Bojár Gábor Zoltán (anyja neve: Farkas Ilona, születési hely és idő: Budapest, 1949.03.27., lakcíme: 1125 Budapest, Lóránt út 14.).
A fennmaradó társaság alaptőkéje a kiválást követően nem változik.

A kiválás cégbíróság általi bejegyzését követően létrejövő két új társaság az alábbi adatokkal jönnek létre korlátolt felelősségű társaság formájában:

A kiváló első társaság adatai:
Cégneve: Graphisoft Park South I. Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1031 Budapest, Záhony utca 7.
Cégformája: korlátolt felelősségű társaság.
Rövidített neve: Graphisoft Park South I. Kft.
Törzstőkéje: 20.000 EUR
Főtevékenysége (TEÁOR '08): 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
A társasági szerződés megkötésének dátuma: 2016. augusztus 12.
A társaság ügyvezetője: Kocsány János (anyja neve: Zsupos Eszter, születési hely és idő: Hajdúszoboszló, 1960.06.29., lakcím: 1031 Budapest, Almási Balogh Lóránd utca 1. D épület)

A kiváló második társaság adatai:
Cégneve: Graphisoft Park South II. Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1031 Budapest, Záhony utca 7.
Cégformája: korlátolt felelősségű társaság.
Rövidített neve: Graphisoft Park South II. Kft.
Törzstőkéje: 20.000 EUR
Főtevékenysége (TEÁOR '08): 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
A társasági szerződés megkötésének dátuma: 2016. augusztus 12.
A társaság ügyvezetője: Kocsány János (anyja neve: Zsupos Eszter, születési hely és idő: Hajdúszoboszló, 1960.06.29., lakcím: 1031 Budapest, Almási Balogh Lóránd utca 1. D épület)

A kiválás napja: 2016. szeptember 30.

A kiváló és a fennmaradó gazdasági társaságokat megillető jogok és terhelő kötelezettségek megosztására vonatkozó megállapodás legfontosabb rendelkezései:

A kiválást követően a fennmaradó társaságot jogosítja és kötelezi a jogelőd valamennyi, a kiválás napjáig létrejött (vagy létrejövő) szerződésből eredő joga és kötelezettsége, kivéve azokat a jogokat és kötelezettségeket, melyek a kiválási szerződés alapján valamely jogutód korlátolt felelősségű társaságot jogosítják vagy kötelezik.

A kiválást követően a társaság lesz a jogutód, azaz peres fél/résztvevő fél/ügyfél/eljárás alá vont személy valamennyi a társaság által vagy a társasággal szemben indított peres, nemperes és hatósági eljárásban, kivéve azokban az eljárásokban, amelyekben a kiválási szerződés alapján valamely jogutód korlátolt felelősségű társaság lesz a jogutód.

A kiválást követően a társaság lesz a jogutódja (jogosultja) valamennyi, a társaság által megszerzett engedélynek, valamint azon engedélyeknek, melyekre vonatkozóan a társaság hatósági eljárást indított, kivéve azokat az engedélyeket, amelyekben a kiválási szerződés alapján valamely jogutód kft. lesz a jogutód.

A fennmaradó és a kiváló társaságok mérlegében kimutatott eszközök és kötelezettségek átértékelésére nem kerül sor.

A fennmaradó társaság vagyona a kiválás után a jogutódok között a vagyonmérleg-tervezetek szerinti vagyonelemek alapján – saját tőke szerinti arányban – az alábbi arányok szerint oszlik meg:
Fennmaradó Jogelőd Társaság: 49,573 %
Graphisoft Park South I. Korlátolt Felelősségű Társaság: 42,373 %
Graphisoft Park South II. Korlátolt Felelősségű Társaság: 8,054 %

A kiváló társaságok csak és kizárólag az alábbiakban felsoroltak tekintetében lesznek fennmaradó társaság jogutódjai. Az itt fel nem sorolt jogok, jogosítványok, illetve kötelezettségek, valamint a folyamatban lévő peres és nemperes ügyek és hatósági eljárások tekintetében nem kerül sor jogutódlásra, azok változatlanul fennmaradó társaságot illetik meg, illetve kötelezik.

A kiválást követően Graphisoft Park South I. Korlátolt Felelősségű Társaságot jogosítják, illetve kötelezik az alábbi szerződések:

Szerződő fél

Szerződés tárgya

Szerződés dátuma

RADIUS-B + S Tervező Szolgáltató Betéti Társaság (1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 4.)

generáltervezés

2016. május 12.

OTIS Felvonó Korlátolt Felelősségű Társaság (1082 Budapest, Futó utca 47-53. )

felvonó tervezés

2016. június 15.

RENOVO Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1027 Budapest, Margit körút 62. félem. 3. )

gázhálózat tervezés épületen kívül

2016. augusztus 15.*

Vásárhelyi és Társa Geotechnikai Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság (1126 Budapest, Hollósy Simon u. 3. )

geotechnikai szolgáltatás

2016. május 5.

SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság (1117 Budapest, Irinyi József utca 4-20. B. ép. V. em. )

mély- és szerkezetépítés

2016. augusztus 19.*

Graphisoft Park Services Ingatlanüzemeltető és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságnak (1031 Budapest, Záhony utca 7.)

üzemeltetési megállapodás

2014. augusztus 31.

IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola (1031 Budapest, Záhony utca 7.; FOI azonosító: FI35200)

megbízási szerződés szálláshelyek közvetítésére

 

2015. június 15.

Diákszálló szálláshely szolgáltatás igénybevevők

szálláshely szolgáltatás és kaució

A jogviszonyok jelen kiválási szerződést aláírását követően jönnek létre folyamatosan. A jogutódlás a 2016. szeptember 30. napján fennálló szerződések tekintetében jön létre. Jogelőd és jogutód időarányosan elszámolnak egymással a szálláshely díjakkal, illetve a kaucióval.

Generali Biztosító Zrt. 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.

All risk vagyonbiztosítás

Kötvényszám: 96100912120708600

Biztosítás kezdete: 2014.08.01

Utolsó módosítás dátuma: 2016.02.27

Budapest III. ker. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat (1033 Budapest, Fő tér 3)

Szerződés ingatlanok telekalakításáról, telekrendezéséről és cseréjéről – a jogutódlás a telekalakítás vagyonleltár szerinti módon és mértékben „Telek 5”, „Telek 6” és „Telek 7” ingatlanokat érinti

2016. július 6.

Budapest III. ker. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat (1033 Budapest, Fő tér 3) és Budapest Főváros Önkormányzata (székhelye: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.)

Településrendezési szerződés – a jogutódlás a telekalakítás vagyonleltár szerinti módon és mértékben „Telek 5”, „Telek 6” és „Telek 7” ingatlanokat érinti

N/A

 

A Graphisoft Park South I. Korlátolt Felelősségű Társaság lesz a kiválást követően a jogutód (jogosult) az alábbi engedélyek vonatkozásában:

Határozat tárgya

Határozat kiállítója

Határozat dátuma

Határozat száma

Graphisoft Park Diákszálló szálláshely-üzemeltetési engedély

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri hivatal

2014. december 2.

II-2234-20/2014

Tűzvédelmi szakhatósági állásfoglalás

Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség

N/A

73-50/2014/ÉB

Közegészségügyi szakhatósági állásfoglalás

Budapest Főváros Kormányhivatala Budapest II. kerület Népegészségügyi Intézet

N/A

BP-02R/022/07212-5/2014

Végleges használatbavételi engedély

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri hivatal

2014. november 13.

I/1024/12/2014

Regisztráció

Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

2015. október 8.

N/A

Függő hatályú határozat módosított építési engedély megadásáról

Budapest Főváros III. Kerületi Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Jegyzője

2016. július 27.

I/1146/3/2016

 

A kiválást követően a Graphisoft Park South II. Korlátolt Felelősségű Társaságot jogosítják, illetve kötelezik az alábbi szerződések:

Szerződő fél

Szerződés tárgya

Szerződés dátuma

Budapest III. ker. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat (1033 Budapest, Fő tér 3)

Szerződés ingatlanok telekalakításáról, telekrendezéséről és cseréjéről – a jogutódlás a telekalakítás vagyonleltár szerinti módon és mértékben a„Telek 1”, „Telek 2”, „Telek 3” és „Telek 4” ingatlanokat érinti

2016. július 6.

Budapest III. ker. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat (1033 Budapest, Fő tér 3) és Budapest Főváros Önkormányzata (székhelye: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.)

Településrendezési szerződés – a jogutódlás a telekalakítás vagyonleltár szerinti módon és mértékben a „Telek 1”, „Telek 2”, „Telek 3” és „Telek 4”  ingatlanokat érinti

N/A

 

A Graphisoft Park South II. Korlátolt Felelősségű Társaság lesz a kiválást követően a jogutód (jogosult) az alábbi engedélyek vonatkozásában: nincs ilyen engedély

A kiválást követően a fennmaradó társaság lesz a jogutód minden olyan vagyonelem (ingatlan, ingó, szellemi tulajdon tárgyai stb.) vonatkozá­sában, amely a kiválási szerződés alapján nem tartozik valamely jogutód kft. vagyonába.

Jogelőd egyedüli tag alapítója a Graphisoft Park Services Ingatlanüzemeltető és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságnak (Cg.: 01-09-907477, székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.) A kiválást követően a fennmaradó Jogelőd társaság lesz a jogutód a Jogelőd által fennálló társasági részesedés vonatkozásában, kiváló társaságok nem.

A kiválást követően a fennmaradó társaság lesz a munkáltató a társaság minden munkavállalója vonatkozásában.

A társaság kiválást megelőző vagyonmérleg-tervezetének főbb adatai (fordulónap: 2016. június 30.):

 

 

 

 

Adatok EUR-ban

ESZKÖZÖK (aktívák)

Könyv szerinti érték

 

Kiváló vagyoni elemek

Kiválás utáni vagyon

A) Befektetett eszközök

62 026 283

 

7 872 022

54 154 261

I. Immateriális javak

520

 

0

520

II. Tárgyi eszközök

61 899 244

 

7 872 022

54 027 222

III. Befektetett pénzügyi eszközök

126 519

 

0

126 519

B) Forgóeszközök

4 723 288

 

2 100 000

2 623 288

I. Készletek

115

 

0

115

II. Követelések

2 021 321

 

0

2 021 321

III. Értékpapírok

0

 

0

0

IV. Pénzeszközök

2 701 852

 

2 100 000

601 852

C) Aktív időbeli elhatárolások

45 441

 

0

45 441

ÖSSZESEN:

66 795 012

 

9 972 022

56 822 990

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adatok EUR-ban

FORRÁSOK (passzívák)

Könyv szerinti érték

Rendezés

Kiváló vagyoni elemek

Kiválás utáni vagyon

D) Saját tőke

19 737 045

0

9 952 896

9 784 149

I. Jegyzett tőke

1 846 108

40 000

40 000

1 846 108

II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)

0

 0

0

0

III. Tőketartalék

0

 0

0

0

IV. Eredménytartalék

14 468 085

-40 000

9 912 896

4 515 189

V. Lekötött tartalék

3 422 852

 0

0

3 422 852

VI. Értékelési tartalék

0

 0

0

0

VII. Adózott eredmény

0

0

0

0

E) Céltartalékok

0

0

0

0

F) Kötelezettségek

46 495 507

0

19 126

46 476 381

I. Hátra sorolt kötelezettségek

0

0

0

0

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

38 816 042

0

0

38 816 042

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

7 679 465

0

19 126

7 660 339

G) Passzív időbeli elhatárolások

562 460

0

0

562 460

ÖSSZESEN:

66 795 012

0

9 972 022

56 822 990

A fennmaradó és a kiváló társaságok mérlegében kimutatott eszközök és kötelezettségek átértékelésére nem kerül sor.

A fennmaradó Jogelőd társaság kiválást követő, nyitó vagyonmérleg-tervezetének főbb adatai (2016. június 30.):

 

 

Adatok EUR-ban

ESZKÖZÖK (aktívák)

Könyv szerinti érték

Vagyonértékelés sz. összeg

A) Befektetett eszközök

54 154 261

54 154 261

I. Immateriális javak

520

520

II. Tárgyi eszközök

54 027 222

54 027 222

III. Befektetett pénzügyi eszközök

126 519

126 519

B) Forgóeszközök

2 623 288

2 623 288

I. Készletek

115

115

II. Követelések

2 021 321

2 021 321

III. Értékpapírok

0

0

IV. Pénzeszközök

601 852

601 852

C) Aktív időbeli elhatárolások

45 441

45 441

ÖSSZESEN:

56 822 990

56 822 990

 

 

 

 

 

Adatok EUR-ban

FORRÁSOK (passzívák)

Könyv szerinti érték

Vagyonértékelés sz. összeg

D) Saját tőke

9 784 149

9 784 149

I. Jegyzett tőke

1 846 108

1 846 108

II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)

0

0

III. Tőketartalék

 0

 0

IV. Eredménytartalék

4 515 189

4 515 189

V. Lekötött tartalék

3 422 852

3 422 852

VI. Értékelési tartalék

 0

 0

VII. Mérleg szerinti eredmény

 0

 0

E) Céltartalékok

0

0

F) Kötelezettségek

46 476 381

46 476 381

I. Hátra sorolt kötelezettségek

0

0

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

38 816 042

38 816 042

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

7 660 339

7 660 339

G) Passzív időbeli elhatárolások

562 460

562 460

ÖSSZESEN:

56 822 990

56 822 990

A fennmaradó és a kiváló társaságok mérlegében kimutatott eszközök és kötelezettségek átértékelésére nem kerül sor.

A Graphisoft Park South I. Korlátolt Felelősségű Társaság nyitó vagyonmérleg-tervezetének főbb adatai (fordulónap 2016. június 30.):

 

 

Adatok EUR-ban

ESZKÖZÖK (aktívák)

Könyv szerinti érték

Vagyonértékelés sz. összeg

A) Befektetett eszközök

6 382 398

6 382 398

I. Immateriális javak

0

0

II. Tárgyi eszközök

6 382 398

6 382 398

III. Befektetett pénzügyi eszközök

0

0

B) Forgóeszközök

2 000 000

2 000 000

I. Készletek

0

0

II. Követelések

0

0

III. Értékpapírok

0

0

IV. Pénzeszközök

2 000 000

2 000 000

C) Aktív időbeli elhatárolások

0

0

ÖSSZESEN:

8 382 398

8 382 398

 

 

 

 

 

Adatok EUR-ban

FORRÁSOK (passzívák)

Könyv szerinti érték

Vagyonértékelés sz. összeg

D) Saját tőke

8 363 272

8 363 272

I. Jegyzett tőke

20 000

20 000

II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)

0

0

III. Tőketartalék

 0

 0

IV. Eredménytartalék

8 343 272

8 343 272

V. Lekötött tartalék

0

 0

VI. Értékelési tartalék

 0

 0

VII. Mérleg szerinti eredmény

 0

 0

E) Céltartalékok

0

0

F) Kötelezettségek

19 126

19 126

I. Hátra sorolt kötelezettségek

0

0

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

0

0

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

19 126

19 126

G) Passzív időbeli elhatárolások

0

0

ÖSSZESEN:

8 382 398

8 382 398

A fennmaradó és a kiváló társaságok mérlegében kimutatott eszközök és kötelezettségek átértékelésére nem kerül sor.

A Graphisoft Park South II. Korlátolt Felelősségű Társaság nyitó vagyonmérleg-tervezetének főbb adatai (fordulónap 2016. június 30.):

 

 

Adatok EUR-ban

ESZKÖZÖK (aktívák)

Könyv szerinti érték

Vagyonértékelés sz. összeg

A) Befektetett eszközök

1 489 624

1 489 624

I. Immateriális javak

0

0

II. Tárgyi eszközök

1 489 624

1 489 624

III. Befektetett pénzügyi eszközök

0

0

B) Forgóeszközök

100 000

100 000

I. Készletek

0

0

II. Követelések

0

0

III. Értékpapírok

0

0

IV. Pénzeszközök

100 000

100 000

C) Aktív időbeli elhatárolások

0

0

ÖSSZESEN:

1 589 624

1 589 624

 

 

 

 

 

Adatok EUR-ban

FORRÁSOK (passzívák)

Könyv szerinti érték

Vagyonértékelés sz. összeg

D) Saját tőke

1 589 624

1 589 624

I. Jegyzett tőke

20 000

20 000

II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)

0

0

III. Tőketartalék

0

0

IV. Eredménytartalék

1 569 624

1 569 624

V. Lekötött tartalék

0

0

VI. Értékelési tartalék

0

0

VII. Mérleg szerinti eredmény

0

0

E) Céltartalékok

0

0

F) Kötelezettségek

0

0

I. Hátra sorolt kötelezettségek

0

0

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

0

0

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

0

0

G) Passzív időbeli elhatárolások

0

0

ÖSSZESEN:

1 589 624

1 589 624

A fennmaradó és a kiváló társaságok mérlegében kimutatott eszközök és kötelezettségek átértékelésére nem kerül sor.

A vagyonleltár tervezetek: a tervezeteket a mellékelten csatolt iratok tartalmazzák.

Felhívás a hitelezők részére:

A kiválás a fennmaradó) jogi személlyel szemben fennálló követeléseket nem teszi lejárttá.

Az a hitelező, akinek a fennmaradó jogi személlyel szemben fennálló követelése a kiválásról hozott döntés első közzétételét megelőzően keletkezett, követelése erejéig a fennmaradó jogi személytől a döntés második közzétételét követő harmincnapos jogvesztő határidőn belül megfelelő biztosítékot követelhet, ha a kiválás követelésének kielégítését veszélyezteti.

A tag helytállási kötelezettsége a változással érintett jogi személy kötelezettségeiért a jogi személy fennállása alatt korlátozott, az előző bekezdésben foglalt rendelkezést csak akkor kell alkalmazni, ha

- a kiválásról szóló döntés meghozatalakor a jogelőd jogi személynek a saját tőke felénél magasabb összegű köztartozása van, amelyre halasztást, fizetési könnyítést nem kapott;

- a kiválásról szóló döntés meghozatalakor a hitelező egyébként nem rendelkezik a kiváláshoz kapcsolódó kockázattal arányos biztosítékkal;

- a kiválás utáni pénzügyi, vagyoni helyzetére figyelemmel indokolt a biztosítékadás.

A fennmaradó jogi személy az igénybejelentés előterjesztésére biztosított határidő lejártát követő nyolc napon belül köteles dönteni a kérelem tárgyában és - elutasítás esetén indoklással ellátott - döntését a hitelező tudomására hozni. Az elutasító, illetve a hitelező által nem megfelelőnek tartott biztosíték nyújtására vonatkozó döntés felülvizsgálatát a hitelező a döntés kézhezvételétől számított nyolcnapos jogvesztő határidőn belül a nyilvántartó bíróságtól (a továbbiakban: bíróság) kérheti. A bíróság - a törvényességi felügyeleti eljárásra irányadó szabályok megfelelő alkalmazásával - a kérelem előterjesztésétől számított harminc napon belül határoz. A bíróság az eljárás lefolytatását követően vagy elutasítja a kérelmet, vagy a jogi személyt megfelelő biztosíték nyújtására kötelezi. A kiválás mindaddig nem jegyezhető be a nyilvántartásba, amíg a hitelező megfelelő biztosítékot nem kapott, illetve a bíróság biztosítéknyújtási kérelmet elutasító végzése jogerőre nem emelkedett.

A fennmaradó jogelőd jogi személy tagjainak felelőssége csak akkor állapítható meg, ha a jogutód jogi személy helytállási kötelezettségének nem tudott eleget tenni.

A kiválással érintett jogi személy vagyonmegosztás előtt szerzett jogainak érvényesítésére a kiválás után az a jogutód jogosult, amelyhez az adott jogot a kiválási szerződés telepítette.

A kiválási szerződés generálklauzulába foglalt rendelkezése folytán valamennyi vagyontárgyról, igényről rendelkeztek a kiválási szerződésben.

A hitelezők a követelésüket érintő vagyonmegosztási rendelkezésekről a társaság székhelyén, munkanapokon 8 óra és 14 óra között kaphatnak tájékoztatást a második közzétételt követő 30 napon belül.

A honlapon való megjelenítés napja: 2016. augusztus 22. (első közzététel). A közlemény a honlapon folyamatosan elérhető.
Az elektronikus elérhetőséggel rendelkező, azt megadó hitelezők elektronikus úton való tájékoztatásának első időpontja: 2016. augusztus 23.
Az elektronikus elérhetőséggel rendelkező, azt megadó hitelezők elektronikus úton való tájékoztatásának második időpontja: 2016. augusztus 30. (második közzététel).

Letölthető dokumentum:
GSP-kivalas-elso-kozzetetel_2016.08.22.pdf
GSP-kivalas-elso-kozzetetel_2016.08.22.es3

GSP-kivalas-masodik-kozzetetel_2016.08.30.pdf
GSP-kivalas-masodik-kozzetetel_2016.08.30.es3